Aanvraag van een werkboek, richtlijnen.

1. Aanvraag van een (IB) identiteitsboekje kan men hier rechtstreeks of via het formulier v/h NVBK. Deze kunnen gratis afgeleverd worden door het Nationaal secretariaat of afdrukken via onze website www.NVBK.org   -   Varia - Formulieren
2. Het opmaken en het afleveren van een IB kan tot 15 dagen belopen.
3. De aanvragen moeten klaar en duidelijk ingevuld worden. Liefst in drukletters.
4. Bij de aanvraag van een IB voor de discipline RING moet de ORIGINELE STAMBOOM van betreffende hond bijgevoegd worden. Ieder stamboom NVBK moet de naam van rechtmatige eigenaar vermelden. Tevens moet het bewijs geleverd worden dat de hond geidentificeerd en op naam van de aanvrager geregistreerd is bij een officiele instantie.
5. Bij de aanvraag van een IB voor de overige disciplines moet het bewijs geleverd worden dat de hond geidentificeerd en op naam van de aanvrager geregistreerd is bij een officiele instantie.
6. Voor elke discipline moet een foto (geen Polaroid) van de hond bijgevoegd worden (bij aanvraag per post).  Deze foto zal volgende formaat hebben, maximum 9 x 13 cm en een minimum 9 x 9 cm. Minstens de helft van de foto zal duidelijk bezet zijn door de zijkant van de hond, op volwassen leeftijd. Dus goed HERKENBAAR.
Bij rechtstreekse aanvraag kan de foto bij upgeload worden.
7. De prijs van een IB boekje is bepaald volgens de laatste prijslijst van het NVBK. Vervanging door verlies of onbruikbaarheid door nalatigheid is eveneens bepaald door de prijslijst van het NVBK .
8. Bij verandering van eigenaar dient het IB, samen met de originele stamboom, (afhankelijk van de discipline) teruggezonden naar het Nationaal secretariaat tot registratie op naam van de nieuwe eigenaar.
Kosten : zie tarieflijst NVBK
Demande carnet de travaille, directives.

1. Une demande pour une carnet est possible directement ici ou par le formulaire du FNCB . Ce formulaire est délivre gratuitement au secrétariat National ou peut être imprimer de notre web site www.NVBK.org   -  Varia -Formulaires
2. La demande de Cl doit être introduite au moins de 15 jours d avance.
3. Les demandes doivent être remplis lisiblement de préférence en caractères d imprimerie.
4. Si on demande un CI, pour les discipline RING on doit ajouter le PEDIGREE ORIGINAL du chien. Chaque pedigree FNCB doit mentionner le nom du propriétaire. On demande aussi une preuve que le chien est identifie et enregistre au nom du demandeur chez un organisation officiele.
5. Si on demande un CI, pour les autres disciplines. On demande aussi une preuve que le chien est identifie et enregistre au nom du demandeur chez un organisation officiele.
6. Cette demande, pour chaque discipline, doit être accompagnée d une photo (pas un polaroid) du chien, adulte (demande par poste). Le photo aura les dimensions suivantes : maximum 9 x 13 cm et minimum 9 x 9 cm. Au moins la moitie de la photo sera recouverte par un cote complet du chien. Donc BIEN IDENTIFIABLE.
Chez une demande direct on peut envoyer (uploader) le photo avec.
7. Les prix du CI on son remplacement par perte du détérioration est fixe sur la dernière liste tarife de FNCB .
8. En cas de vente du chien le CI et le pedigree originale doit être renvoyé au secrétariat pour enregistrement au nom du nouveau propriétaire.
Prix : Voir dernière liste tarifes
Request scorebook, directives

1. Application of a (ID) identity book can here directly or via the form v / h NVBK. These can be delivered free of charge by the National Secretariat or print from our website www.NVBK.org - Various - Forms
2. The preparation and delivery of a scorebook can cover up to 15 days.
3. Applications must be clearly and unequivocally incorrect. Preferably in capital letters.
4. The application of ID in the discipline RING the original pedigree of individual dog should be attached.  Each pedigree NVBK must state the name of rightful owner. Furthermore, the evidence must be provided that the dog identified and registered in the name of the applicant (Europe).
5. The application of ID in the other disciplines must adduce evidence of the dog identified and registered in the name of the applicant is an official body (Europe).
6. For each discipline has a picture (no Polaroid) of the dog attached (at request by mail). These pictures will have the following format, a maximum of 9 x 13 cm and a maximum of 9 x 9 cm. At least half of the picture will be clear occupied by the side of the dog in adulthood. So good IDENTIFIED.
By direct application to the photo can be uploaded.
7. The price of an ID book is determined according to the latest price list of NVBK. Replacement by loss or disablement of negligence is determined by the price list of the NVBK.
8. change of ownership must ID, along with the original pedigree, (depending on the discipline) returned to the National Secretariat for registration in the name of the new owner.
Cost: see price list NVBK
Nationaal Verbond van Belgische Kynologen vzw
Fédération Nationale des Cynophiles Belges asbl