Aanvraag van een werkboek, richtlijnen.

1. Aanvraag van een (IB) identiteitsboekje of werkboek voor een lid van een BELGISCHE club kan men hier rechtstreeks aanvragen.
2. Het opmaken en het afleveren van een IB kan tot 15 dagen belopen.
3. Leden BUITENLANDSE clubs of GRI doen hun aanvraag via "Aanvraag OUTSIDE" .
4. Bij de aanvraag van een IB voor de discipline RING moet de ORIGINELE STAMBOOM van betreffende hond de naam van rechtmatige eigenaar vermelden. Tevens moet de hond  geidentificeerd en op naam van de aanvrager geregistreerd zijn bij een officiele instantie.
5. Bij de aanvraag van een IB voor de overige disciplines moet het bewijs geleverd worden dat de hond geidentificeerd en op naam van de aanvrager geregistreerd is bij een officiele instantie.
6. Voor elke discipline moet een foto  van de hond bijgevoegd worden  De foto zal duidelijk bezet zijn door de zijkant van de hond, op volwassen leeftijd. Dus goed HERKENBAAR.
7. De prijs van een IB boekje is bepaald volgens de laatste prijslijst van het NVBK. Vervanging door verlies of onbruikbaarheid door nalatigheid is eveneens bepaald door de prijslijst van het NVBK .
8. Bij verandering van eigenaar dient het IB, samen met de originele stamboom, (afhankelijk van de discipline) teruggezonden naar het Nationaal secretariaat tot registratie op naam van de nieuwe eigenaar.
Kosten : zie tarieflijst NVBK
Demande carnet de travaille, directives.

1. La demande de livret d'identité (IB) ou de cahier d'exercices pour un membre d'un club BELGE peut être demandée directement ici.
2. La préparation et la livraison d'un IB peuvent prendre jusqu'à 15 jours.
3. Les membres des clubs ÉTRANGERS ou du GRI soumettent leur candidature via «Demande OUTSIDE».
4. Lors de la demande d'un IB pour la discipline RING, le PEDIGRE ORIGINAL du chien en question doit indiquer le nom du propriétaire légitime. Le chien doit également être identifié et enregistré au nom du demandeur auprès d'un organisme officiel.
5. Lors de la demande d'un IB pour les autres disciplines, la preuve doit être fournie que le chien a été identifié et enregistré au nom du candidat auprès d'un organisme officiel.
6. Pour chaque discipline, une photo du chien doit être jointe, la photo sera clairement occupée à côté du chien, à l'âge adulte. Tellement bien RECONNU.
7. Le prix d'un livret IB est déterminé selon la dernière liste de prix de la NVBK. Le remplacement dû à une perte ou à une inutilisabilité due à une négligence est également déterminé par la liste de prix de la NVBK.
8. En cas de changement de propriétaire, l'IB, accompagné du pedigree original, doit (selon la discipline) être retourné au Secrétariat national pour enregistrement au nom du nouveau propriétaire.
Coûts: voir liste des tarifs NVBK
Request scorebook, directives

1. Application for an (IB) identity booklet or workbook for a member of a BELGIAN club can be made directly here.
2. The preparation and delivery of an IB can take up to 15 days.
3. Members FOREIGN clubs or GRI make their application via "Request OUTSIDE".
4. When applying for an IB for the discipline RING, the ORIGINAL PEDIGREE of the dog in question must state the name of the rightful owner. The dog must also be identified and registered in the name of the applicant with an official body.
5. When applying for an IB for the other disciplines, proof must be provided that the dog has been identified and registered in the name of the applicant with an official body.
6. For each discipline a picture of the dog must be included. The picture will clearly be occupied by the side of the dog, in adulthood. So well RECOGNIZED.
7. The price of an IB booklet is determined according to the latest price list of the NVBK. Replacement due to loss or inoperability due to negligence is also determined by the price list of the NVBK.
8. In case of change of owner the IB, together with the original pedigree, must (depending on the discipline) be returned to the National Secretariat for registration in the name of the new owner.
Costs: see rate list NVBK