Aansluiten "Global"

CLUB: Een club, binnen of buitenland, die wenst aan te sluiten, doet dit via het Nationaal secretariaat NVBK, nvbk1@telenet.be
Het secretariaat NVBK, zal na overleg met de commissie global, de aanvraag aanvaarden of weigeren. Na aanvaarding zullen de nodige formulieren overgemaakt worden teneinde het lidmaatschap te vervolledigen. Na betaling van het jaarlijks lidmaatschap, zie prijslijst NVBK, wordt een clublidkaart opgemaakt ter bewijs van lidmaatschap. Elk clublid zal ook een persoonlijke lidkaart NVBK ontvangen. Clubs en/of leden, die niet binnen het Belgisch sociaal systeem vallen, dienen een afzonderlijke geldige verzekering voor te leggen.
Bij aanvraag tot lidmaatschap dient men automatisch de bestaande reglementering van het NVBK te aanvaarden en na te leven.
Elke club heeft het recht twee personen af te vaardigen op de jaarlijkse algemene vergadering "Global".
Aansluiten Global Ring Individual
INDIVIDUEEL: GRI is een virtuele club, aangesloten bij het NVBK. Individuele buitenlandse liefhebbers die de globalring willen beoefenen en niet aangesloten zijn bij een club van het NVBK, kunnen zich lid maken via het GRI. lndividueel lidmaatschap bedraagt 25 euro jaarlijks.
Buitenlandse liefhebbers kunnen eveneens via het GRI, individueel, aansluiten en kunnen op die wijze deelnemen aan de global wedstrijden.
Lidmaatschap aanvragen kan via het formulier, link
Een liefhebber, aangesloten bij het GRI, kan eventueel zelf een wedstrijd organiseren. De aanvraag voor dergelijke inrichting dient via het GRI te gebeuren. Wedstrijdtaks dient op voorhand betaald te worden, zie prijslijst NVBK.
Elk lid zal een persoonlijke lidkaart NVBK ontvangen. Leden, die niet binnen het Belgisch sociaal systeem vallen, dienen een afzonderlijke geldige verzekering voor te leggen.
Bij aanvraag tot lidmaatschap dient men automatisch de bestaande reglementering van het NVBK te aanvaarden en na te leven.
Een individueel lid heeft het recht  op de jaarlijkse algemene vergadering "Global" aanwezig te zijn, uiteraard zonder stemrecht. Hij/zij kan geen lid worden van de commissie global.

KLACHTEN: Elke club en/of lid, ook individueel heeft het recht om een eventuele klacht neer te leggen. Klachten worden behandeld door de commissie global. Indien men niet akkoord gaat met genomen beslissingen, kan men steeds beroep aantekenen bij de raad van bestuur van het NVBK. Zie huishoudelijk reglement NVBK.
Affiliation "Global"

CLUB: Un club, au sein ou à l'étranger, qui souhaite se joindre, le fait via le Secrétariat National NVBK, nvbk1@telenet.be
Le secrétariat de NVBK, après consultation de la commission globale, acceptera ou refusera la demande. Après acceptation, les formulaires nécessaires seront transférés afin de compléter l'adhésion. Après avoir payé l'adhésion annuelle, voir la liste de prix NVBK, une carte de membre du club est établie pour la preuve d'adhésion. Chaque membre du club recevra également une carte de membre personnelle NVBK. Les clubs et / ou les membres ne relevant pas du système social belge doivent soumettre une assurance valide séparée.
Lors de la demande d'adhésion, il est nécessaire d'accepter et de se conformer automatiquement aux règlements existants de la NVBK.
Chaque club a le droit de nommer deux personnes à l'assemblée générale annuelle "Global".

Affiliation "Global" individuel

INDIVIDUEL
: GRI est un club virtuel, affilié à la NVBK. Les amateurs individuels étranger qui veulent pratiquer global ring et ne sont pas affiliés à un club de la NVBK peuvent rejoindre GRI. Adhésion par membre individuel est 25 euro par ans.
Les amateurs étrangers peuvent également rejoindre le GRI individuellement, et ainsi participer aux compétitions mondiales.
Demande d'adhésion peut être via le formulaire, lien
Un amateur, affilié à la GRI, peut éventuellement organiser un concours. L'application pour un tel organisation doit être faite via le GRI. La taxe du concours doit être payée à l'avance, voir la liste de prix NVBK.
Chaque membre recevra une carte de membre personnelle NVBK. Les membres qui ne relèvent pas du système social belge doivent soumettre une assurance valide distincte.
Lors de la demande d'adhésion, il est nécessaire d'accepter et de se conformer automatiquement aux règlements existants de la NVBK.
Un membre individuel a le droit d'assister à l'assemblée générale annuelle "Global", bien sûr sans droit de vote. Il / elle ne peut pas devenir membre de la commission.

PLAINTES: Chaque club et / ou membre, individuellement, a le droit de déposer une plainte. Les plaintes sont traitées par la commission global. Si vous n'êtes pas d'accord avec les décisions prises, vous pouvez toujours faire appel au conseil d'administration de la NVBK. Voir les règles de ménage de NVBK.
Affiliation "Global"

CLUB: A club, within or abroad, who wishes to join, does this via the National Secretariat NVBK, nvbk1@telenet.be
The secretariat of NVBK will, after consultation with the global commission, accept or refuse the application. Upon acceptance, the necessary forms will be transferred in order to complete the membership. After paying the annual membership, see price list NVBK, a club member card is drawn up for proof of membership. Each club member will also receive a personal membership card NVBK. Clubs and / or members who do not fall within the Belgian social system must submit a separate valid insurance.
When applying for membership, it is necessary to automatically accept and comply with the existing regulations of the NVBK.
Each club has the right to appoint two people at the annual general meeting "Global".

Affiliation "Global"individual


INDIVIDUAL: GRI is a virtual club, affiliated with the NVBK. Individual foreign persons who want to practice the global ring and are not affiliated with a club of the NVBK can join GRI.
Foreigners can also join the GRI individually, and thus participate in the global competitions. Membership fee individual is 25 euro for a year.
Apply for membership can be via the form, link
A member, affiliated with the GRI, can possibly organize a contest. The application for such organisation must be done via the GRI. Contest tax must be paid in advance, see price list NVBK.
Each member will receive a personal membership card NVBK. Members who do not fall within the Belgian social system must submit a separate valid insurance.
When applying for membership, it is necessary to automatically accept and comply with the existing regulations of the NVBK.
An individual member has the right to attend the Annual General Meeting "Global", of course without voting rights. He / she can not become a member of the global commission.

COMPLAINTS: Each club and / or member, also individually, has the right to file a complaint. Complaints are being dealt with by the global commission. If you do not agree with decisions made, you can always appeal to the board of directors of the NVBK. See the NVBK Household Rules.
Global ring
Nationaal Verbond van Belgische Kynologen vzw
Fédération Nationale des Cynophiles Belges asbl