Arena verzekering
De groepsverzekering via het NVBK .

Burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen

De verzekerde leden krijgen de melding "
ARENA" (werkend lid)
of "
arena" (steunend lid) op hun kaart.

Aanbod en voorwaarden

Enkel een volledige club kan aansluiten !
Verzekering mogelijk voor zowel liefhebber (lees werkend lid), gewoon lid (lees hulp in club) en/of trainers,
aanvalsmannen enz...
Voor de werkende leden met hond is er clausule inbegrepen eveneens voor de hond
Let wel:  leden die niet vallen onder de Belgische sociale zekerheid kunnen niet aansluiten.

Aangifte ongevallen dienen te gebeuren binnen de zes dagen bij het NVBK via nvbk1@telenet.be !

Verzekerde waarborgen en bedragen

Lichamelijke ongevallen

Overlijden € 25.000
Blijvende invaliditeit € 50.000
Dagvergoeding € 30.00 per dag bij werkelijk loonverlies max 2 jaar

Behandelingskosten

Indien er geen tussenkomst is van het ziekenfonds, komt de maatschappij tussen tot het bedrag voor zien in de tarieven van het RIZIV.
Indien er tussenkomst is van het ziekenfonds, legt de maatschappij het verschil bij tussen de tussenkomst van het ziekenfonds en het tarief van het RIZIV.
Voormelde waarborg wordt bij tussenkomst van het ziekenfonds verhoogd met € 500- per ongeval  ten belope van 150% van het tarief van het RIZIV.
Kosten voor tandprothesen :
€ 150- maximum per tand
€ 600- maximum per ongeval

De lichamelijke ongevallen welke een hond toebehorend aan een werkend lid van een bij de  verzekeringsnemer aangesloten club overkomt tijdens een door de club en/of de federatie ingerichte sportactiviteit of demo :
Overlijden : maximum € 620- per hond
Dierenartskosten : maximum € 375- per ongeval

Burgerlijke aansprakelijkheid

Lichamelijke ongevallen
€ 2.500.000 per slachtoffer
€ 5.000.000 per schadegeval

Stoffelijke schade
€ 620.000 met vrijstelling van 125 € per geval, doch niet van toepassing voor sportbeoefenaars tijdens officiële federale of aangesloten clubactiviteiten.

PREMIE

Werkend (actief) lid (liefhebber, aanvalsman, ringmeester enz) = € 6 - per jaar
Gewone (support) leden = € 4 - per jaar

Onderstaande verzekeringen dient men rechtstreeks bij Arena aan te vragen, zie aanvraagformulieren links boven.

Burgerlijke aansprakelijkheid voor uitbating kantine / voedselvergiftiging
is eveneens mogelijk:
Jaarpremie (taksen en kosten inbegrepen)
€ 25-

Lichamelijke ongevallen vrijwillige helpers niet-leden is eveneens mogelijk.

Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing.
Let wel: Dit is geen brandverzekering voor gebouw of dergelijke.
Jaarpremie (taksen en kosten inbegrepen) € 95 -

Meer info kan men bekomen op het Nationaal secretariaat NVBK of op de website Arena www.arena-nv.be

Het NVBK.


Nationaal Verbond van Belgische Kynologen vzw 
Francais