Teneinde aan uw aanvraag te voldoen dient u volgende voorwaarden in acht te nemen alvorens wij een duplicaat kunnen afleveren.

1. Betrokken hond dient bij het NVBK en DOG ID ingeschreven te zijn op naam van zijn officieel eigenaar.
2. De eigenaar van de hond moet onderstaand attest overmaken en verplicht er zich toe het duplicaat terug te bezorgen aan het NVBK indien hij de oorspronkelijke stamboom terugvindt.
3. De verklaring van verlies zal nagezien worden.
4. De kosten van een duplicaat bedragen 65,00 euro, te betalen bij aanvraag.
5. Bij betaling vermelden “duplicaat + naam eigenaar”
Suite à demande, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les conditions auxquelles un duplicata de pédigrée peut être délivré :

1. Il est indispensable que le chien concerné soit répertorié à la NVBK-FNCB au nom du propriétaire officiel et le DOG ID.
2. Le propriétaire du chien doit remplir l’attestation si dessous et  s'engage formellement à restituer le duplicata au cas où l'original serait retrouvé.
3. La déclaration de perte sera vérifiée
4. Le prix d'un duplicata est de 65,00 euro à verser au moment du demande.
5. Mentioner sur le paiment "duplicata + nom".
 
Naam eigenaar
Nom proprietaire
Name owner
Adres
Adresse
Address
Postcode
Code postal
Telefoon/GSM
Telephone/GSM
Plaats
Place
Naam hond
Nom du chien
Name dog
Stamboom nr
Pedigree nr
Naam aangever
Nom declarent
Name declarant
E mail
Reden aanvraag
Raison de demande
Reason request
Identificatie
Identification
INVULLEN en VERZENDEN   -    REMPLIR et ENVOYER   -   FILL IN and SUBMIT
Ik stort heden de som van 65.00 euro op rekening van het NVBK
Je verse la somme de 65.00 euro sur le compte de la FNCB
I pay the sum of 65.00 euros on account of the NVBK
Bank info:
KBC IBAN:  BE51 4198 0152 4162
SWIFT (BIC) KREDBEBB
of betaal via
ou  paiement par
payment by
Steeds vermelden - aanvraag duplicaat
Mentione - demande duplicata
Mention - request duplicate
Aanvraag DUPLICAAT stamboom NVBK  -  Demande DUPLICATA pedigree FNCB