Waarom een kennelnaam? De eigenaar van een kennelnaam kan zelf de namen kiezen voor zijn gefokte pup's. Tevens zijn de stambomen, voor een eigenaar van een kennelnaam, aan een voordeliger prijs (zie tarieven NVBK). Alle honden, gefokt onder de naam van de eigenaar van een kennelnaam, worden op deze naam geregistreerd, Dit wil zeggen, als fokker geeft u op deze manier een persoonlijke naam aan uw honden. Een kennelnaam blijft levenslang geldig op naam van de aanvrager. Indien een fokteef geen stamboom bezit, kan deze op het ogenblik van de nestconrole aangekeurd worden, weliswaar zonder kennelnaam.
Pourquoi un nom d'affixe ? Le propriétaire d' un nom d'affixe peut choisir les noms des chiots lui même et recevoir les pédigrees à un prix réduit et donc plus avantageux (voir tarifs F.N.C.B.).
Tous les chiens enregistrés au nom du propriétaire d' un nom de chenil, peuvent porter le nom de chenil effectivement . Si la lice ne possède pas de pédigree, le contrôleur de nichée peut effectuer une expertise pendant sa visite. Ces chiens ne reçoivent pas de nom de chenil.
INVULLEN en VERZENDEN   -    REMPLIR et ENVOYER   -   FILL IN and SEND
Why a kennelname ? The owner of a kennel name can choose the names of the pups by himself and they receive pedigrees at a reduced price and therefore more advantageous (see rates NVBK). All dogs registered in the name of the owner of a kennel name, can carry the kennel name actually and give a personal touch at each dog hi breeds. A kennelname can be used a lifetime of the applicant.
Aanvraag kennelnaam  -  Demande nom d'affixe  -  Request kennelname
Ondergetekende (naam, volledig adres, telefoon)
Le soussigne (nom, adresse, telephone)
Undersigned (name, address, telephone)
NAAM - NOM - NAME
ADRES - ADRESSE - ADDRESS
TEL - GSM
CODE/PLAATS - CODE/PLACE
Vraagt volgende KENNELNAAM aan:
Demande D'AFFIXE suivante:
Request KENNELNAME:
1 -
2 -
3 -
Indien voormelde kennelnaam niet kan toegestaan worden, geef 2 andere namen op a.u.b.
Si cet affixe est refuse donne 2 autres noms s.v.p.
If the aforementioned kennel name can not be allowed, give two other names please.
Ik stort heden de som van 100.00 euro op rekening van het NVBK
Je verse la somme de 100.00 euro sur le compte de la FNCB
I pay the sum of 100.00 euros on account of the NVBK
Bank info:
KBC IBAN:  BE51 4198 0152 4162
SWIFT (BIC) KREDBEBB
Naam aanvrager
Nom du demandeur
Name applicant
E MAIL
of betaal via
ou  paiement par
payment by
Ik betaal via
Je paie
Payment
Vermelden - aanvraag kennelnaam
Mentione - demande d'affixe
Mention - request kennelname
LAND - PAYS - COUNTRY